دسته بندی محصولات…………………………..

انتخاب رنگ سبز فیروزه ای

رنگ الوان ، رنگ انتخابی شما
سبز، رنگ دنیــــای گیاهان است ، رنگ سبز احساس طراوت و سرزندگی را در ما الحاق می کند
کیفیت سرد آن ، آرامش را در احساس انسان به وجود می آورد و قدرت شفا بخشی و اتیام دارد.رنگ سبز زندگی ، آرزو و رشد را نشان می دهد.
اﮔﺮ رﻧﮓ زرد و آﺑﻲ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻴﺎﻣﻴﺰﻳﻢرﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ می آﻳﺪ .رﻧﮓ ﺳﺒﺰدر ﻣﻴﺎن ﻃﻴـﻒ ﻫـﺎي رﻧﮕﻲ رﻧﮓ، وﺳﻂ و ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زرد اﺛﺮ ﻣﺤـﺮك و ﻫﻴﺠـﺎن آور دارد و ﻧـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﺑـﻲ، ﻣﺴــﻜﻦ و ﻏﻴــﺮ ﻓﻌــﺎل اﺳــﺖ .رﻧــﮓ ﺳــﺒﺰ از ﺛﺒــﺎت ﻋﻘﻴــﺪه و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳــﻲ ﺣﻜﺎﻳــﺖ ﻣــﻲ. ﻛﻨــﺪ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ آراﻣﺶ و روﺳﺘﺎ ورﻧﮓ در ﺧﺘﺎن و ﭼﻤﻨﺰار اﺳﺖ و ﺳﺒﺰ روﺷﻦ، ﺑﻬﺎر و ﺑﺎروري را ﺗـﺪاﻋﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺳﺒﺰ،رﻧﮓ آراﻣﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف رﻧﮓ آﺑﻲ ﻛﻪرﻧﮓ آراﻣﺶ ﺻﺮف اﺳـﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ رﻧﮓ ﺷﮕﺮف اﺳﺖ.
رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﭼﻮن در ﻃﺒﻴﻌﺖ زﻳﺎد دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎروري، ﺗـﺎزﮔﻲ، اﻳﻤﻨـﻲ و ﻛﺎﻣﻴـﺎﺑﻲ اﺳـﺖ . رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﺎد زﻧﺪﮔﻲ، ﺟﻮاﻧﻲ، ﭘﻮل، ﻧﻮﮔﺮاﻳﻲ، ﭘﺸﺘﻜﺎر، ﻏﺮور، ﻋﺰم اﺳﺘﻮار، اﻣﻴﺪ و ﻗﺪرت اﺳﺖ .درﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي دﻻﻟﺖ ﺑﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن و ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﻮدن آن اﺳـﺖ.

 

………………….ایده های رنگ آمیزی…………………

اموزش رنگ آمیزی در شیراز

………………….تیــم ما…………………