پرايمر زينك ريچ اپوكسي پلی آميد

کد محصول :  AL-119

توضیحات

کد محصول :  AL-119

معرفی و کاربرد :

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ آﺳﺘﺮ دو ﺟﺰﯾﯽ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه از روي، ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ و ﻫﺎردﻧﺮ ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻي ﮔﺮد روي در ﻓﯿﻠﻢ ﺧﺸﮏ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﻮح آﻫﻨﯽ و ﻓﻮﻻدی

را از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮو ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﯾﻪ آﺳﺘﺮي اوﻟﯿﻪ در ﺳﻄﻮح ﻓﻮﻻدي ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود. اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ دارد و اﻏﻠﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.

پرايمر زينك ريچ اپوكسي پلی آميد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرايمر زينك ريچ اپوكسي پلی آميد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *