پوشرنگ مخصوص جدول

کد محصول : AL-1001

توضیحات

کد محصول : AL-1001

معرفی و کاربرد:

اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺮﻧﮓ ﺟﻬﺖ ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻮﻧﯽ و ﺧﺎص ﺟﺪاول ﺑﺘﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺑﻠﻮارﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻠﯿﻪ اﺟﺰاء ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺮﻧﮓ اﻋﻢ از رزﯾﻨﻬﺎ، ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ﻫﺎ و ﻓﯿﻠﺮﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺑﺘن ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻮﻧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﻤﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺟﺬب آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻮاد ﭼﺮب ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮده و ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

پوشرنگ مخصوص جدول

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پوشرنگ مخصوص جدول”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *